Avis Legal.

Tallers Citoler, sl amb CIF: B67323568 i domiciliada a C/ Itàlia, 2, nau 1 es el propietari d’aquest domini web.

Tallers Citoler, sl ha fet tot el que esta en les seves mans per assegurar-se que totes les informacions que apareixen en aquesta web s’ajusten a la realitat.

La responsabilitat de Tallers Citoler, sl no podrà ser exigida en cap cas per eventuals errades puntuals o desinformacions que poguessin aparèixer en aquesta la seva web, que en tot cas seran corregides tant bon punt es detectin.

Tallers Citoler, sl no garanteix que el servidor que acull aquesta web estigui lliure de virus que puguin ocasionar un problema tècnic que alteri o deteriori els components de l’ordinador del usuari que accedeix a la mateixa i de la informació continguda a l’ordinador del usuari. Axis que Tallers Citoler, sl no assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es derivin de la connexió a la seva web.

Tota la informació i documents gràfics i fotografies que apareix a la web esta protegida per la llei de propietat intel•lectual i per a drets d’autor. Només podrà ser consultada o reproduïda per a finalitats exclusivament de informació per a us personal i privat, exceptuant el contingut de l’apartat “Noticies” que podrà ser utilitzat per a ser divulgada. Qualsevol altre reproducció o utilització de la informació, documentació gràfica o fotografies continguts en la web esta completament prohibida.

Les dades personals facilitades per els usuaris per a serveis relacionat amb aquesta web quedaran registrades en una base de dades gestionada per Tallers Citoler, s.l. sota el procediments que marquen les lleis vigents segons correspongui, LOPD -llei de protecció de dades de caràcter personal- i LSSI -llei de protecció i regulació de les comunicacions electròniques- i només es faran servir per la fi a la que han estat sol•licitades o facilitades. La atenció de consultes relacionades amb la finalitat d’aquesta web serà considerada relació comercial amb l’empresa. 

Els usuaris tindran la possibilitat en tot moment de exercir els seus drets d’accés, modificació, rectificació i anul•lació de les seves dades. Aquest dret es pot exercir per correu convencional a Tallers Citoler, s.l. C/ Itàlia, 2, nau 1, 08700 Igualada (Barcelona) o per correu electrònic a info@tallerscitoler.com


Designed with Mobirise website software